Ziedlejās realizēts projekts Nr. 2022/AL32/10/A019.22.01/5 “Vietējās dabas teritorijas Ziedleju klintis sakārtošana un pieejamības nodrošināšana”. 

Šī projekta mērķis ir vietējā dabas potenciāla ilgtspējīga izmantošana un attīstība, veicinot vietas potenciālu un pievilcību, kvalitāti un sasniedzamību, kā arī:

1. Veikta teritorijas labiekārtošana ap dabas objektu “Ziedleju klintis”, izveidojot kāpnes un skatu platformu, tādejādi veicinot vides pieejamību un pievilcību;

2. Grants seguma celiņu izbūve, izveidojot Ziedleju meža takas ar tiltiņiem, navigācijas un informatīvajām norādēm, nodrošinot daļēju teritorijas pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

3. Realizācijas laikā tika nodrošināta ilgtspējīgu un vidi saudzējošu būvniecības un teritorijas apsaimniekošanas metožu izmantošana teritorijas labiekārtošanā un uzturēšanā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu, piedaloties vietējai rīcības grupai BDR “Lauku attīstības Partnerība”.

Izveidotā infrastruktūra sniedz ieguldījumu LAP darbības teritorijas vietējo vajadzību risināšanā – vajadzība pēc labiekārtotas vides (sakārtota publiskā teritorijā meža dabas takās pie dabas objekta Ziedleju klintis), vajadzība pārvietoties (gan bērniem, gan jauniešiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan velo braucējiem), vajadzība pēc informācijas pieejamības (norādes, informatīvās plāksnes, lai objektu varētu atrast, kā arī izzināt vietējo teritoriju), kā arī vajadzība pēc saturīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas ejot ar kājām, nūjojot vai braucot ar velosipēdu.